Sürdürülebilir Yeni Kalkınma Modeli: Yeşil Ekonomi

Yeşil ekonomi, doğal çevreye zarar vermeden sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir sistemdir. Yeşil ekonomi ile ekolojik ekonomi arasında yakın bir ilişki vardır. Yeşil ekonomi, bireysel tüketimdeki aşırılık ve toplumsal bilincin eksik yönlerini ortaya çıkararak toplumsal ve ekonomik reformlar yapmayı planlar. Tüm dünyayı ilgilendiren yeşil ekonomi konusu için ulusların birlik içinde hareket etmesi ve doğru adımlar atması önem taşır.

Dünya nüfusunun giderek artması ve tüketim odaklı yaşam tarzlarının benimsenmesi, doğal enerji kaynaklarının bir süre sonra dünya için yetersiz kalacağını göstermektedir. Bu nedenle sürdürülebilir enerji kaynakları bulmak, dünyada yaşanan ve yaşanması muhtemel olan krizler için bir gereklilik olmaktadır.

Yeşil ekonominin amacı çevreye zarar vermeden enerji elde edebilmektir. Ekonomik yönden gelişmeyi de beraberinde getirecek yöntem, ulusların refah düzeyini artırmayı da planlamaktadır.

Yeşil Ekonomi Nedir?

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), yeşil ekonomi tanımını şöyle yapıyor: Refahı ve sosyal eşitliği artırırken aynı zamanda çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları hesaba katan ve bunları da azaltan bir ekonomidir. UNEP yayınladığı Yeşil Ekonomi Raporu’nda “Yeşil olmak için bir ekonominin sadece verimli değil aynı zamanda adil olması gerekiyor. Adalet, özellikle düşük karbonlu, kaynakları verimli kullanan ve sosyal açıdan kapsayıcı bir ekonomiye adil geçişin sağlanmasında küresel ve ulusal düzeyde eşitlik boyutlarının tanınması anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Yeşil ekonominin üç önemli dayanağı bulunuyor: Çevre, ekonomi ve toplum. Kamu ve özel sektör yatırımlarına yönelik gerekli koşulların oluşturulması amacıyla yeşil ekonominin politikalarda yer alması gerekiyor.

Yeşil ekonomi, doğa ile ilgili gelişmelerin hesaplanmasının mümkün olmadığını ve böyle durumlarda tedbirlilik ilkesinin temel olması gerektiğini savunuyor. Bugün yeşil ekonomi ile ilgili alınacak kararların gelecekte nelere yol açacağı kestirilemediğinde bir ihtiyat payı bırakılması gerektiği belirtiliyor.

Yeşil Ekonomi Politikaları Nelerdir?

Yeşil ekonomi hedefleri doğrultusunda belirlenen Yeşil Ekonomi Politikaları şu şekildedir;

  • Yenilenebilir enerji
  • Enerji verimliliğine sahip binalar
  • Düşük karbon emisyonlu ulaşım
  • Gelişmiş atık yönetimi
  • Temiz içme suyu sağlanması
  • Sürdürülebilir tarım
  • Sürdürülebilir orman
  • Temiz teknolojiler

Yeşil ekonomi bu alanlarda yapılacak yatırımların, ulusal ve uluslararası politikalar tarafından desteklenmesini öngörüyor. Konu, tüm insanlığı ve insanlığın geleceğini ilgilendirdiği için toplu bir bilinç ile hareket etmek önem kazanıyor. Kaynakların sınırlı olduğunu bilen, doğaya verilen en küçük zararların bile çok büyük felaketlere yol açabileceğini düşünen ve bencil bir hayattan uzak insanlığı ve gelecek nesillere bırakılacak dünyayı hayal edebilen herkesin yeşil ekonomi için birlik olması gerekiyor.

Neden Yeşil Ekonomi?

Yeşil ekonomiye geçiş, ekonomik amaçlar ve çevresel sorunlar arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmak için bir yol olarak görülmektedir. Dünyamız, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevresel krizlerle baş etmek durumundadır. Her geçen gün doğal afetlerin sayısı ve şiddeti artarken, tüm yaşananların ardında insanların çevreye karşı duyarsız ve bencilce bir yaşam sürmeleri yer almaktadır.

Doğaya bırakılan tonlarca atık kaybolmamakta, denizler kirlenmekte, pek çok hayvan nesli yok olmaktadır. Orman yangınları çoğalmakta, insanlar böylesine büyük afetler karşısında çaresiz kalmaktadır. Bu nedenle yeşil ekonomi artık bir seçenek değil gereklilik durumundadır.

Yeşil ekonomi sadece çevreyi değil, ekonomiyi ve toplumun geleceğini de düşünen yapısıyla çok fonksiyonlu ve işlevsel bir sistem olarak kullanıldığında toplumsal gelişmeye de katkı sağlayacaktır. Yeşil ekonominin uygulanması için en önemli etken ise politikalardır. Otorite gücüne sahip politik sistemler, yeşil ekonomi hedefiyle hareket ettiklerinde toplumun bu yönteme ayak uydurması kolaylaşacaktır.